• home
  • Actueel
  • Wetsontwikkeling arbeidsongeschiktheid en verlof

Wetsontwikkeling arbeidsongeschiktheid en verlof

Binnen het nieuwe regeerakkoord zijn een aantal wetsvoorstellen rondom arbeidsongeschiktheid, de Participatiewet en verlof meegenomen. Deze voorstellen worden in dit nieuwsbericht weergegeven.

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte van twee naar één jaar


De maximale duur van de loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt teruggebracht van twee naar één jaar. Blijft een werknemer na 52 weken nog ziek, dan ontvangt hij zijn loon van UWV. Voor de collectieve kosten van het tweede ziektejaar moeten de kleine werkgevers een uniforme lastendekkende premie betalen. Ook een deel van de re-integratieverplichtingen tijdens het tweede ziektejaar gaan over naar UWV. Het wetsvoorstel voor wijzigingen in de regels voor de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar wordt tevens doorgezet. Dit voorstel ontneemt UWV de mogelijkheid om aan eigenrisicodragers die onvoldoende re-integratiewerk hebben verricht een loonsanctie op te leggen

Strengere regels nieuwe instroom WGA


Mensen die niet duurzaam 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn en daarvoor in de WGA belanden, krijgen alleen de hogere WGA-loonaanvullingsuitkering als ze minimaal 50% van hun restverdiencapaciteit benutten. Benutten zij niet minstens de helft van die restverdiencapaciteit, dan krijgen ze de WGA-vervolguitkering en die is veel lager

Instroom in WGA weegt maar vijf jaar mee


Werkgevers lopen in de toekomst korter risico als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. In de huidige situatie telt de instroom van een werknemer in de WGA tien jaar lang mee voor de hoogte van de premie, maar dat wordt verkort naar vijf jaar.

Einde loonkostensubsidie Participatiewet


De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Die dispensatie houdt in dat werkgevers arbeidsbeperkte werknemers niet langer het volledige wettelijk minimumloon uitbetalen en gecompenseerd worden met een subsidie, maar dat ze de werknemer direct een lager loon betalen. De werknemer krijgt van de gemeente vervolgens een aanvulling op dat lage loon. Werkgevers krijgen daardoor geen hogere loonkosten, maar lopen mogelijk wel het lage-inkomensvoordeel (LIV) mis.

T+2-regel Participatiewet definitief afgeschaft


Werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen en meer gaan verdienen, blijven toch meetellen voor de banenafspraak. De zogenoemde t+2-regel die ervoor zorgde dat zij niet meer meetelden, wordt geschrapt.

Verruiming adoptie- en pleegzorgverlof naar zes weken


Voor werknemers die een adoptie- of pleegkind in huis nemen, wordt het bijbehorende verlof mogelijk verruimd. Het aankomende kabinet wil het adoptie- en pleegzorgverlof verlengen van vier naar zes weken.

Vijf dagen betaald kraamverlof in 2019


Per 2019 kunnen werknemers vijf dagen, in plaats van de huidige twee dagen, betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Tijdens deze vijf verlofdagen betaalt de werkgever het volledige loon door.

(Rendement, 2017)