• home
 • Actueel
 • Prinsjesdag 2018: Maatregelen voor personeel en arbeid
Op Prinsjesdag heeft het kabinet de plannen voor 2019 gepresenteerd. Ook voor werkgevers en werknemers worden maatregelen getroffen. In dit artikel wordt er een kort overzicht weergegeven van maatregelen die belangrijk zijn voor werkgevers op het gebied van personeel en arbeid.
 
Het kabinet wil een aantal nieuwe arbeidswetten invoeren. Het regeerakkoord kondigde ook relevante fiscale wijzigingen met betrekking tot personeel aan. Organisaties krijgen in 2019 al met een deel van de wijzigingen te maken. In de Prinsjesdagstukken is er volop aandacht voor die plannen.

Arbeidsrecht
 • De Tweede Kamer ontvangt dit najaar het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Bedoeling is dat de meeste maatregelen in 2020 in werking treden. In de WAB zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en de financiering van de Werkloosheidswet (WW) geregeld. In de WAB zijn de plannen uitgewerkt die vorig jaar in het regeerakkoord zijn opgenomen. Het gaat onder meer om maatregelen, zoals werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag en werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract in plaats van de huidige twee jaar. De ketenbepaling wordt dus weer verlengd.
  Voor de volledige WAB, klik dan hier.
 • Naar verwachting kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 worden gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook komt er voor kleine organisaties een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.
 • Werknemers moeten per 2019 recht krijgen op geboorteverlof na de geboorte van hun kind. Werknemers die fulltime werken krijgen hierdoor per 1 januari 2019 recht op vijf dagen verlof. Bij parttimers geldt het aantal dagen verlof naar rato (eenmaal de arbeidsduur per week). Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het volledige loon van de werknemer doorbetalen. Per 1 juli 2020 komt hier nog het aanvullend geboorteverlof bij. Dit aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.
 • De wetgeving voor zzp’ers gaat veranderen. Het maken van die wetgeving is echter ‘geen eenvoudige opgave’. Het kabinet ernaar streeft om de vervanger van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2020 in werking te laten treden. De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. De opvolger van de Wet DBA moet zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en de partijen die met hen in zee gaan, de zekerheid geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Loon
 • De tarieven voor de loonheffingen in 2019 wijzigen; werken gaat meer lonen.  Hierbij kun je denken aan de tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, maar ook de ontwikkelingen in de heffingskortingen en de percentages die gelden voor de premies werknemersverzekeringen. De tarieven zijn nog niet bekend.
 • Om zakelijk fietsen aantrekkelijker te maken, wijzigen de regels. Er komt vanaf 2020 standaard 7% bijtelling voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde fiets. De bijtelling gaat in elk geval gelden als de werknemer de ter beschikking gestelde fiets voor zijn woon-werkverkeer kan gebruiken. Het doet er niet toe of dat voor het volledige woon-werkverkeer is of een gedeelte ervan. Ook maakt het niet uit wat voor soort fiets de werknemer ter beschikking gesteld heeft gekregen. Voor alle soorten fietsen geldt hetzelfde bijtellingstarief van 7% van de aanschafprijs.
 • Per 1 januari 2019 gaat de bijtelling van 22% ook gelden voor elektrische auto’s met een catalogusprijs van meer dan € 50.000.
 • De 30%-regeling kan vanaf 2019 maximaal vijf jaar worden toegepast voor de buitenlandse werknemer. Met ingang van 1 januari 2019 kunnen werknemers uit het buitenland maximaal vijf jaar in aanmerking komen voor de regeling die ervoor zorgt dat zij 30% van hun loon onbelast mogen ontvangen ter compensatie van hun verblijfskosten in Nederland. Deze beperking van de 30%-regeling gaat niet alleen gelden voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande. Die kunnen nu nog acht jaar voor de regeling in aanmerking komen.
 • Vanaf 2020 verdwijnt de maximumduur van het loonkostenvoordeel voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Als een werknemer aantoonbaar tot de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden behoort, kan uw organisatie een loonkostenvoordeel (LKV) voor hem aanvragen via de loonaangifte. Momenteel kan die loonkostensubsidie maximaal drie jaar duren vanaf het moment dat de werknemer in dienst komt. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat echter dat de LKV voor deze doelgroep per 2020 niet langer beperkt is tot drie jaar. Uw organisatie kan deze tegemoetkoming per 2020 dus voor onbepaalde duur aanvragen, zolang de werknemer aan de voorwaarden voor het LKV voldoet.
 • De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per jaar gaat per 2019 met € 200 omhoog. Vrijwilligers kunnen op dit moment een maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding krijgen van € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Over deze vergoeding zijn geen belasting en premies verschuldigd. Vanwege het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk heeft het kabinet besloten om de onbelaste vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019 te verhogen naar € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

Overige
 • De subsidieregeling praktijkleren wordt voortgezet voor het schooljaar 2018/2019. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De subsidieregeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is, studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.
 • Het kabinet wil op korte termijn noodzakelijke stappen zetten met de sociale partners voor de hervorming van het pensioenstelsel. Eenvoudig zal dit niet zijn.
 • Het kabinet draagt bij aan het combineren van werk en zorg door miljoenen te investeren in de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag. Ouders moeten arbeid en zorg goed kunnen combineren. Goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang helpt daarbij. Het kabinet wil hier een extra bijdrage aan leveren door vanaf 2019 structureel € 248 miljoen in de betaalbaarheid van de kinderopvang te investeren. Bijna alle ouders zullen van de fiscus een hogere kinderopvangtoeslag ontvangen.

Het is van belang om als werkgever juist om te gaan met de wet en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid. Wil je ondersteuning of advies bij het juist uitvoeren van het personeelsbeleid? Wij helpen jou hier graag bij!