• home
  • Actueel
  • Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet je als werkgever doen?

Dreigend langdurig ziekteverzuim? Wat moet je als werkgever doen?

Indien een werknemer zich ziek meldt, is het van belang dat je als werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft. De melding moet uiterlijk binnen een week na het ontstaan van ziekte van de werknemer worden gedaan.

Langdurig ziekteverzuim dreigt


De bedrijfsarts of arbodienst dient zes weken na de eerste ziektedag zijn oordeel te geven over het ziektegeval als er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Dit oordeel houdt zowel een analyse van het probleem in als een advies voor herstel en werkhervatting.

Als regel geldt bij dreigend langdurige ziekteverzuim dat binnen zes weken na de eerste ziektedag een deskundig oordeel moet worden gegeven, maar als de aard van het verzuim daartoe aanleiding geeft zal het vaak zinvol zijn om de analyse en het advies op een eerder moment op te stellen.

Deskundig oordeel


Als na het verstrijken van de zes weken (naar de verwachting van de bedrijfsarts of arbodienst) alsnog sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, dient de bedrijfsarts of de arbodienst bovendien alsnog onmiddellijk zijn oordeel aan de werkgever uit te brengen.

Een deskundig oordeel wordt niet verlangd indien er sprake is van kortdurend verzuim. In dat geval hoeft niet het standaardformulier ingevuld te worden, maar kan gebruik worden gemaakt van een speciaal daarvoor ontwikkeld formulier voor de beknopte probleemanalyse.

Inhoud van het advies


Het advies van de bedrijfsarts of arbodienst bestaat uit twee gedeelten, namelijk een probleemanalyse, en een advies over de concreet te nemen acties om herstel en werkhervatting te bespoedigen.

Concrete acties


Op basis van de uitkomsten van de probleemanalyse zal de bedrijfsarts of arbodienst aan werkgever en werknemer een advies uitbrengen met betrekking tot de concrete stappen die voor herstel en werkhervatting gedaan kunnen worden. De werknemer kan beschikken over de gehele probleemanalyse. De werkgever ontvangt die delen van de probleemanalyse, die hij nodig heeft om samen met de werknemer een plan van aanpak te kunnen vaststellen.

PW. net, 9 oktober 2019