• home
  • Actueel
  • Belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2020

Belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Door de invoering van de WAB krijgen werkgevers te maken met veel nieuwe regels.

Doel WAB


Het doel van de wet is om de verschillen in rechtspositie te verkleinen tussen werknemers met vaste en flexibele contracten. En op deze wijze werknemers met flexibele contracten beter te beschermen. Ook moet het bestaande rechtsverschil kleiner worden tussen werknemers met een flex- en een vast contract. De WAB heeft consequenties voor allerlei soorten flexibele contracten van oproepovereenkomsten tot contracten voor bepaalde tijd en payrolling. Daarnaast probeert de wetgever met de WAB een aantal aspecten van de WWZ die in de praktijk voor werknemers slecht uitpakten, zoals op het gebied van de ketenregeling, weer recht te zetten

Iedereen krijgt dezelfde ontslagvergoeding


Iedereen krijgt dezelfde ontslagvergoeding per gewerkt halfjaar, ongeacht de lengte van het dienstverband. De hogere transitievergoeding voor werknemers van vijftig jaar of ouder vervalt. Bovendien hebben werknemers vanaf dag één recht op transitievergoeding.

Werkgevers krijgen compensatie als ze langdurig zieken ontslaan


Werkgevers kunnen bij het UWV een compensatie aanvragen voor de verschuldigde transitievergoeding wanneer zij een werknemer ontslaan die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Deze regeling gaat in vanaf 1 april 2020.

Werkgevers mogen ontslaggronden combineren


Werkgevers mogen onder de WAB een ontslagaanvraag motiveren op basis van meer dan één grond tegelijk, net als voor de invoering van de WWZ. “Ze mogen dus zeggen: deze werknemer disfunctioneert, en daarbovenop is de arbeidsrelatie verstoord. Samen geeft dat voldoende aanleiding om tot ontslag over te gaan.”

De ketenregeling wordt verruimd naar drie jaar


De ketenregeling wordt aangepast. Die regeling bepaalt de maximale periode en het maximale aantal tijdelijke arbeidscontracten, voordat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De ketenregeling moet voorkomen dat werknemers een reeks tijdelijke contracten krijgen zonder uitzicht op een vast contract.

Oproepkrachten moeten minimaal vier dagen van tevoren opgeroepen worden


Werkgevers moeten oproepkrachten voortaan minimaal vier dagen van tevoren oproepen. Als deze oproep later plaatsvindt, heeft de oproepkracht niet de plicht om te komen werken. Als de werkgever binnen vier dagen voordat het werk begint de opdracht verandert – bijvoorbeeld door het werk in te trekken – dan heeft de oproepkracht recht op het loon dat de werkgever verschuldigd was in de oorspronkelijke oproep.

Oproepkrachten bouwen na een jaar recht op een vast aantal uren op


Als een oproepkracht twaalf maanden aaneen in dienst is geweest, dan moet de werkgever na afloop van dat jaar binnen een maand een aanbod doen voor een contract met een vaste omvang naar rato van het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar.

Payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als gewone werknemers


Werknemers die zijn ingehuurd via een payrollbedrijf hebben exact dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als collega’s die rechtstreeks zijn gecontracteerd.

Werkgevers betalen een lagere werkloosheidspremie voor vaste werknemers


Werkgevers betalen onder de WAB voor werknemers in vaste dienst een lagere werkloosheidspremie dan voor tijdelijk personeel. De hoop is dat deze maatregel werkgevers stimuleert om vaker vaste contracten aan te bieden.

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Download onze brochure voor meer informatie.

Ben jij benieuwd wat de WAB voor jouw organisatie betekent? Wij komen graag langs om een toelichting te geven en de gevolgen van de WAB te bespreken.

Visma, 8 november 2019